Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen

Schenkingen

Login

Lidnummer:
Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten of eerste login? haal uw wachtwoord op.
Geen lid? Word lid.
Vragen? Mail de helpdesk.

Links

Vereniging
Activiteiten

Foto′s


Algemeen

Schenken en nalaten

Hieronder volgen de fiscale regels voor een gift/schenking, dan wel een nalatenschap aan de NVBS of aan de stichting SNR (Stichting NVBS Railverzamelingen). De NVBS heeft geen bijzondere fiscale status, maar de SNR heeft de zogenaamde culturele ANBI-status. Voor de laatste geldt een aantal bijzondere regelingen.


Schenkingen/nalatenschappen in geld

Om in deze enigszins gecompliceerde materie enige duidelijkheid te scheppen volgt hieronder een overzicht van de verschillende mogelijkheden in de inkomstenbelasting.

schenking aan:gewone schenkingperiodieke schenking
Vereniging (NVBS)Niet aftrekbaarAftrekbaar
Culturele ANBI (SNR)AftrekbaarAftrekbaar

Een schenking kan op twee manieren gedaan worden:

• als gewone gift - u doet de gift eenmalig of hebt niet laten vastleggen dat u meerdere giften aan de instelling gaat geven. Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden:
• U doet de giften aan een instelling die is geregistreerd als een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI) zoals SNR.
• U doet de gift vrijwillig, en niet omdat u ertoe verplicht bent.
• De instelling levert geen tegenprestatie voor de giften.
• U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat u de gift hebt gedaan.

Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen (het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek) met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken.
U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan 10% van uw drempelinkomen. Wanneer u uw aftrek berekent, mag u de gift aan een culturele ANBI, zoals de SNR, verhogen met 25%. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250.

• als periodieke gift - u hebt dan vast laten leggen dat u jaarlijks een gift doet aan de instelling. Ook een periodieke gift heeft een aantal gelijktijdige kenmerken:
• de gift bestaat uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen Dat betekent dat u verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag aan de instelling of vereniging te betalen. U mag zelf bepalen of u het jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen of dat u het in 1 keer betaalt, maar u moet dus minstens 1 keer per jaar een bedrag overmaken naar de culturele ANBI of de vereniging.
• u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging
• de gift uiterlijk stopt bij uw overlijden of het overlijden van een ander, bijvoorbeeld uw broer of uw partner. U moet wel bij het vastleggen van de gift een keuze maken of u de uitkeringen laat stoppen bij uw eigen overlijden of bij het overlijden van die ander.
U mag het hele bedrag van de gift aftrekken bij een periodiek schenking aan SNR of aan de NVBS. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften.

Voor schenkingen zijn de volgende personen gaarne bereid nadere inlichtingen te geven:
• Voor schenkingen aan SNR is dat de penningmeester Johan Koning ter Heege.
  Hij is bereikbaar op 0346550972 of via zijn e-mailadres johanspoor44@gmail.com.
• Voor schenkingen aan de NVBS is dat de penningmeester Wilfred Klaassen.
  Hij is bereikbaar op 0620033421 of via zijn e-mailadres wilfred.klaassen@home.nl.

U kunt de NVBS en/of de SNR ook opnemen in uw testament en begunstigen door een legaat of een erfstelling. SNR is als (culturele) ANBI-instelling over legaten geen erfbelasting verschuldigd. Het gehele bedrag komt in dat geval SNR ten goede. Een daarvoor te gebruiken tekst is: “Hierbij legateer ik aan de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen, gevestigd te Den Haag, (of: de Stichting NVBS- Railverzamelingen, gevestigd te Den Haag) een bedrag van € ..... ” .


Schenkingen / nalatenschappen in goederen

Voor schenkingen/nalatenschappen in goederen geldt in principe hetzelfde als hetgeen hierboven is vermeld. In dat geval zal echter de waarde in het economische verkeer moeten worden vastgesteld. De praktijk wijst uit dat de geldswaarde in de meeste gevallen gering is.

De NVBS en de SNR hebben in de regiegroep schenkingen onderling afspraken gemaakt over het in ontvangst nemen en het verdelen van schenkingen en legaten in de vorm van goederen zoals boeken, tijdschriften, foto′s en andere documenten. De gemaakte afspraken houden in dat er één centraal adres is waar melding wordt gemaakt van een dergelijke schenking of legaat. Dit adres is: de heer K.C. (Karel) van Ipenburg,
e-mail: schenkingen@nvbs.com. De verdeling van de goederen over de NVBS en de SNR vindt plaats overeenkomstig de wens van de gever. Als deze wens niet is aangegeven vindt de verdeling plaats in onderling overleg met vertegenwoordigers van NVBS en SNR.

Andere memorabilia, zoals bordjes, nummerplaten en dergelijke, kunnen eveneens geschonken worden, maar worden in het algemeen niet blijvend in Amersfoort bewaard. De regiegroep schenkingen zoekt voor deze zaken een goed onderkomen, b.v. bij musea, c.q. museumbedrijven of biedt het andere leden aan d.m.v. een bekend te maken veiling.

Zowel de NVBS als de SNR zijn steeds geïnteresseerd in het ontvangen van waardevolle zaken die een uitbreiding kunnen zijn voor de bestaande collecties. De collecties zijn reeds zeer omvangrijk. Wilt u zeker weten dat uw bijdrage inderdaad bruikbaar is, dan is het verstandig om vooraf contact op te nemen met een van de beheerders. Voor de contactgegevens zie elders op deze site.

Desondanks bent u bij NVBS Centraal in Amersfoort altijd welkom met uw bijdrage voor de collecties. Er is vrijwel altijd iemand aanwezig die u graag zal ontvangen, ook zonder afspraak. Wilt u liever toch een afspraak maken: 0334614825.

Contact

E-mail

schenkingen@nvbs.com

Contact

K.C. (Karel) van Ipenburg

Foto′s